Russland. Kurische Nehrung bei Pillkoppen

Pillkoppen
RUS, Gebiet Koenigsberg, Oblast Kaliningrad, Ostpreussen, Kurische Nehrung, Pillkoppen, Morskoe, Caspalegaberg, Blick zum Grabschen Haken im Kurischen Haff, Juni 2011


© Wolfgang Korall 2019